Metallic Subsctrates - Brazing Foil Tube around various preforms